Artikel Venlo in Business

Werkgevers, managers en leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij ziekteverzuim.

Zij bepalen de sfeer waarin gecommuniceerd wordt en problemen worden opgelost.

Met stress nog steeds als beroepsziekte nr. 1 is een integrale én op maat gesneden aanpak noodzakelijk om werknemers betrokken en gezond te houden. Hoe houd jij jouw organisatie vitaal?

Lees hier het hele artikel.

close

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor medische keuzes die je op basis van onze adviezen maakt.

BTW nr. NL001552495B80
KvK 1206896

close

Privacy reglement

Bedrijfsnaam “José Lenders”
Adres Van Cleefstraat 6
Plaats 5911 BG Venlo

Registratie Kamer van Koophandel Venlo 30-08-2006 onder nummer 12060896.

Met betrekking tot haar dienstverlening voor bedrijven en instanties verklaart José Lenders dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Dienstverleenster, José Lenders verklaart dat zij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Venlo 01-09-2020

 

 

Privacy reglement als counselor

José Lenders verklaart:

Als counselor ben ik gebonden aan een ethische code, die me verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat je ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van je problemen, tenzij je daar zelf om vraagt. Als je wilt dat bijvoorbeeld je huisarts geïnformeerd wordt, dan doe ik dat alleen na jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 

Als professionele hulpverlener ben ik gehouden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Opgemaakt te Venlo 19-09-2023

close

Algemene Voorwaarden

© ABvC – versie januari 2021 Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan

 • Particulieren
 • Bedrijven en instanties

Daar waar onderscheid gemaakt wordt tussen particulieren en bedrijven/instanties, is dat apart vermeld.

Van José Lenders
Praktijkadres Van Cleefstraat 6 5911 BG Venlo
Hierna te noemen gebruiker

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, vertegenwoordiger van José Lenders.
Opdrachtgever de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbod en offerte

 1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.
 2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
 3. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

 

Artikel 7. Honorarium

 1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.
 2. Het honorarium is vrijgesteld van BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven en instanties.
 3. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.
 4. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.
 5. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling voor particulieren dient te geschieden na intakegesprek(ken) en iedere vervolgafspraak contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan. Voor bedrijven en instanties worden hierover per traject schriftelijke afspraken gemaakt.
 2. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling voldoet dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

 

Artikel 9. Bruikleen

 1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. In bruikleen genomen zaken van de gebruiker mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.

 

Artikel 10. Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (zegge: vijftig euro).
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 

Artikel 12 Klachtenafhandeling

 1. De gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33299478. Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor”.
 2. De “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG). De ABvC heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever kiest voor het zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te participeren. Voordat de opdrachtgever gebruik wil maken van de klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker. Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te komen.
 4. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van de opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Op de website van de SCAG (https://www.scag.nl/) kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.
 5. De Geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierover niet in hoger beroep gaan.
 6. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de opdrachtgever in sommige gevallen zich wenden tot de civiele rechter. 

 

Artikel 13. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; • redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 17. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 18. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van de ABvC, in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van José Lenders.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
close

Klachtenreglement

Bedrijfsnaam “José Lenders”
Adres Van Cleefstraat 6
Plaats 5911 BG Venlo

Registratie Kamer van Koophandel Venlo 30-08-2006 onder nummer 12060896.

Indienen
De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij José Lenders worden ingediend. Daarnaast kan deze gestuurd worden naar het ABVC naar het e-mailadres: , of kan de klacht via de opdrachtgever ingediend worden.

Wij zijn aangesloten bij de SCAG.

Duidelijk moet zijn: de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen, waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

 

Bevestiging
De klager krijgt binnen vijf dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht.

 

In behandeling nemen van de klacht
De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die geen getuige is geweest van de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Van deze bijeenkomsten wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Deze verslagen worden gestuurd naar zowel de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft.

De klacht hoeft niet in behandeling genomen te worden als datgene waar de klacht over gaat, langer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte gebracht.

In het geval dat de klager meent dat zijn klacht niet naar behoren is afgehandeld kan hij escaleren naar de opdrachtgever. Deze kan zich dan melden bij het klachtenbureau van het UWV.

 

Afhandeling
De klacht wordt binnen vier weken na indiening afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van het klachten onderzoek. Ook wordt de klager op de hoogte gesteld van eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen getroffen (gaan) worden.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut zo snel als redelijkerwijs verwacht kan worden, afgehandeld.

 

Registratie
José Lenders zorgt voor de registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de bevindingen en eventueel getroffen maatregelen naar aanleiding van de klachten. Deze registratie wordt een keer per jaar naar de opdrachtgever gestuurd, tenzij er geen klachten zijn ingediend.

 

Opgemaakt 01-09-2020

close

Zorgwijzer

De vergoedingen en aanvullende premies voor counseling 2024 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Informatie hierover kunt u terugvinden op de volgende sites:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie

close

Website

Web development webaff
Concept & design Clovis Wieske @ Nordland

close

Kalender

Hier vind je informatie over diverse activiteiten die wij organiseren.

Zie je iets dat je interesseert? Meld je aan, wij kijken ernaar uit!

Juni 2024

 • 15.06
  Cultuurtuin Peel en Maas - Workshop ijs maken

  Tijd: 15.00 - 17.00 inloop vanaf 14.30 uur

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Heb je altijd al eens willen weten hoe ijs, advocaat, ganache en de heerlijke wafeltjes gemaakt wordt? Dat kun je leren tijdens deze workshop! En na afloop natuurlijk ook lekker proeven ;).

  Aanmelden via

 • 22.06
  Cultuurtuin Peel en Maas - Doe-ochtend inclusief workshop achteruit rijden met aanhanger

  Tijd: 10.00 - 12.00

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Tijdens de vakantie slepen we altijd ons hele hebben en houden mee in de caravan, camper of tent. Dat is onze cultuur.

  Maar ook het rijden met de aanhangwagen, om spullen van hot naar her te verplaatsen is niet onbekend in Nederland.

  Heb jij altijd al eens extra willen oefenen, tips willen krijgen hoe je dit nu het beste kunt doen? Dat kan nu! 

  Tijdens onze doe-ochtend geeft Pieter je alle tips en tricks en kun je deze gelijk in de praktijk oefenen!

  Niet iedereen kan natuurlijk tegelijk oefenen, daarom zijn er ook allerlei andere dingen te doen. Je kunt trampoline springen, schommelen, onkruid wieden, met een hoge drukspuit van alles schoonspuiten. Lekker bezig zijn in een natuurlijke omgeving!

  Wil je hierbij zijn? Geef je dan snel op via

 • 23.06
  Balans lopen

  09.00 – 11.00
  Locatie volgt na aanmelding

  Kosteloos

  Meld je hier aan

  In deze workshop helpen we jou om ook tijdens je dagelijkse bewegen te ontspannen.

 • 28.06
  Inspiratieworkshop preventie ziekteverzuim

  Benieuwd welke rol jij als werkgever, manager of leidinggevende kunt spelen binnen een organisatie om stress en burn-outs te voorkomen?

  Op vrijdag 28 juni organiseren wij een inspiratiesessie "Preventie ziekteverzuim"

  Deze sessie duurt van 9.00 tot 11.30 en vindt plaats in Maasbree

  Meld je hier aan

  Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Dit kan via de aanmeldknop of via

   

 • 30.06
  Cultuurtuin Peel en Maas - Muziekmiddag

  Tijd: 14.00 - 16.00, Inloop vanaf 13.30

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Tijdens deze dag is er van alles te beleven. Er is live muziek van onder andere een accordeongroep en er zijn verschillende activiteiten. Geef je vooral op als jij je ook wilt laten zien of horen, of als je gewoon lekker de sfeer wilt komen proeven en wilt luisteren.

  Alle ideeën en hulp is welkom!

  Aanmelden via

Juli 2024

 • 07.07
  Bevrijd je stem!

  09.00 – 11.00
  Cultuurtuin Peel en Maas in Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- en haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten

  Meld je hier aan

  Tijdens deze workshop helpen we jou om je met behulp van je eigen stem weer vrij te voelen in jouw lichaam.

 • 09.07
  Cultuurtuin Peel en Maas - Verhalenmiddag

  Tijd: 14.00 - 16.00 

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Tijdens deze activiteit worden er verschillende verhalen verteld en voorgelezen en wordt er rondom deze verhalen geknutseld. Voel je vooral ook welkom als je iets wil delen of voordragen.

  Aanmelden kan via

 • 21.07
  Cultuurtuin Peel en Maas - Ecstatic Dance

  Tijd: 10.00 - 11.30

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Om Ecstatic Dance te ontdekken moet je het ervaren. Het is een veilige omgeving waar je jezelf via dans kan laten gaan, er is respect en geen oordeel. Voor iedereen zal Ecstatic Dance anders zijn. Laat de ervaring tot je doordringen, de muziek, de energie. Even niet in je hoofd, vrij van gedachte.

Augustus 2024

 • 16.08
  Cultuurtuin Peel en Maas - Filmavond

  Tijd: volgt nog

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Heb je altijd al eens buiten een film willen kijken?

  Dan is dit je kans! Vanuit de Cultuurtuin Peel en Maas organiseren we een filmavond buiten in onze tuin!

  En het allerleukste, je kunt hierna ook blijven slapen!

  Wil jij ook komen? Geef je dan snel op via

 • 25.08
  Cultuurtuin Peel en Maas - Creatieve middag

  Tijd: 14.00 - 16.00

  Locatie: Cultuurtuin Peel en Maas, Struiken 3 Maasbree

  Kosteloos, wel hebben we nog behoefte aan brei- of haaknaalden, garen, wol of katoen voor onze crea-activiteiten.

  Opgeven via

  Meld je hier aan

  Tijdens deze middag willen we gezellig met z'n allen creatief bezig zijn in de breedste zin van het woord.

  Heb je zin om bijvoorbeeld gezellig samen te haken, breien, hout branden, kleuren of tekenen, of heb je dit altijd al eens willen leren. Dan ben je van harte welkom!

close

Contact

Stel hier je vraag!

close

De Nu-scan

Duur: 5 minuten

Aan sommige patronen en situaties raken we gewend.
Dit betekent niet dat we daar geen last van hebben.

Waaraan besteed jij je energie?
Hoeveel energie verlies jij?
Wat mis je?

Stel jezelf eens onderstaande vragen.

Jouw antwoorden laten een beeld zien van wat er NU speelt. Of je daarin iets wilt veranderen bepaal jij zelf; jij kent de context van je antwoorden, jouw wensen en prioriteiten. Uit deze scan komt daarom geen score. Wel zet het je in beweging in de richting die jij kiest.

De antwoorden zijn voor jouzelf. Voor ons zijn ze onzichtbaar.

Een vraag vooraf
Voel jij je in het algemeen gelukkig?

 1. Zijn er in de afgelopen maand fysieke klachten?
  (gespannen spieren, moeheid, een vol hoofd, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, buikpijn, overmatig transpireren, anders)
 2. Zou je willen onderzoeken wat jij kunt doen om deze klachten te verlichten?
 3. Heb jij in de afgelopen maand stress ervaren?
  (moeilijk kunnen ontspannen, niet genoeg tijd om alles klaar te krijgen, slechte nachtrust, erg gevoelig en snel geïrriteerd, gevoelig voor het oordeel van anderen, geen tijd voor persoonlijke hobby’s, piekeren, schuldig voelen, anders)
 4. Wil je bovenstaande stress signalen leren begrijpen in de context van jouw leven?
 5. Heb jij in de afgelopen maand dingen gedaan die voor jou belangrijk zijn?
  (thuis, in je werk, in je vrije tijd)
 6. Heb je in de afgelopen maand iets gedaan dat nieuw was voor jou?
 7. Zou je een extra uitdaging willen?
 8. Gebruik jij je talenten?
 9. Zijn er talenten die je meer/anders in wilt zetten?
 10. Heb je het naar je zin?
  (thuis, in je vrije tijd, in je werk)
 11. Ben je tevreden over het contact met je omgeving?
  (vrienden, partner, kinderen, familie, buren, werkgever/leidinggevende, collega’s, anderen)
 12. Zou je daarin een ontwikkeling willen?
 13. Is zingeving een belangrijk thema in jouw leven?
 14. Past jouw leven nu bij jouw zingeving?
 15. Zou je daarin een ontwikkeling willen?
 16. Zou jij je meer willen laten zien en van je laten horen?
 17. Wil je meer invloed uitoefenen op jouw omgeving dan nu het geval is?

(Maak een beeldschermfoto als je jouw antwoorden wilt bewaren.)Lees je antwoorden nog eens door.
Waar is nog wat te winnen voor jou?
Van welke ontwikkeling zou jij blij worden?

Wij helpen jou graag vooruit met behulp van het PASSIE protocol.

Tijdens jouw eerste gesprek krijg je het boek “van Stress naar Passie – in 6 stappen” gratis aangeboden.
Ook mag je aansluitend aan dit gesprek 20 minuten lang gratis een brainlightsessie ervaren in onze ultramoderne massagestoel.

Afhankelijk van het gekozen zorgpakket vergoeden veel verzekeringen een gedeelte van de consulten.Zet jij de volgende stap?

Neem hier contact op voor een kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

up